สินค้า พลังงานทดแทน
โซล่าเซลล์ Solar cell
เครื่องควบคุมการชาร์จ
อินเวอร์เตอร์ Inverter
แบตเตอรี่
กังหันลม Wind turbine
ระบบ โซล่าเซล
แบบติดตั้งอิสระ
แบบเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า
สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย
Link Website พลังงาน
สถาบัน พลังงานแสงอาทิตย์
กรม พลังงานทดแทน
กระทรวง พลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
การไฟฟ้านครหลวง
ข่าวสารบริษัท
 

สินค้าพลังงานทดแทน,แผงเซลล์แสงอาทิตย์,Solarcell , กังหันลม , Wind turbine , เครื่องชาร์จแบตเตอรี่,Charge controller ,อินเวอร์เตอร์ ,inverter ,แบตเตอรี่ ,battery ,ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, Solar hot water , LED lamp

ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ใช้ภายในโรงเรียน ( Solar cell for school )
เซลล์แสงอาทิตย์
พลังงานไฟฟ้านับว่าจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับพื้นที่อยู่ห่างไกลและไม่มีไฟฟ้าใช้งานบริษัท Ogilvy Thailand ได้มอบระบบผลิตไฟฟ้าจากแผ่นโซล่าเซลและดำเนินการติดตั้งระบบโดยบริษัท เทคตรอนจำกัด เพื่อมอบเป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับทางโรงเรียน นำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไปให้กับการเรียนการสอนของทางโรงเรียน
ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ไฟส่องสว่าง ( Solar street light )
Solar cell
ระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar street light เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจาก แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และเก็บสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ และทำการแปลงพลังงานออกมา โดยเครื่องแปลงไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฟ้า แบบ LED โดยบริษัทเทคตรอน ได้ทำการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง จากพลังงานแสงอาทิตย์นี้ให้กับ โรงงานไทยร่วมใจน้ำมันพืช ตามจุดต่างๆ รอบโรงงาน เพื่อเป็นโรงงานต้นแบบ การใช้พลังงานสะอาดภายในโรงงาน
กังหันลมผลิตไฟฟ้า Wind turbine 1KW
กังหันลม wind turbine
กังหันลมผลิตไฟฟ้า Wind turbine สำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม แล้วแปลงให้เป็นพลังงาน ไฟฟ้า เป็นการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ และ ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัท เทคตรอน ได้ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 1KW ให้กับบริษัท บางกอกโปรดิ๊วส์ ณ.โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของทางบริษัท โดยเป็นต้นแบบ ของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแบบผสมผสาน
Solarcell for school สำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า
Solar cell ผลิตไฟฟ้า
โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงสามารถที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ เพื่อจ่ายไฟฟ้าใช้กับ อุปกรณ์การเรียน การสอน computer แสงสว่าง เสื่อการเรียนการสอน เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล บริษัท Bangkokair พนักงานบริษัท ได้จัดทำโครงการ แบ่งฝัน ปันยิ้ม เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในเขต ทุรกันดาร มอบอุปกรณ์การเรียน การสอน และได้มอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Solar cell เพื่อให้ทางโรงเรียนได้มีไฟฟ้าใช้สำหรับ การเรียนการสอน โดยระบบ Solar cell นี้ เป็นระบบเก็บพลังงานลงในแบตเตอรี่ และจ่ายไฟฟ้าออกไปใช้งาน บริษัท เทคตรอน ได้คำนวณ และออกแบบให้เพียงพอกับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียน นับว่าเป็นโครงการที่ดี โครงการหนึ่งในการช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ Solar LED street lamp
LED lamp
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ Solar street light เป็นระบบไฟถนนที่ใช้หลอด LED เป็นหลอดแสงสว่าง และใช้แผง เซลล์แสงอาทิตย์ Solarcell เป็นแหล่งพลังงานจ่าย ไฟฟ้าให้กับหลอด LED ความสว่างสูง ไม่ใช้ไฟฟ้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อายุการใช้งาน ของแผง 25 ปี ง่ายต่อการติดตั้ง ไม่ต้องลากสายไฟฟ้า บริษัท F&N ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค และเป็นบริษัท ที่เล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนช่วยรักษาแวดล้อม ได้ติดตั้งไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ จากบริษัท เทคตรอน จำนวน 14 จุดรอบบริเวณโรงงาน เพื่อให้แสงสว่างภายในโรงงาน และเป็นการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Solar pump
ปั๊มสูบน้ำ Solar water pump
เซลส์แสงอาทิตย์ หรือ Solarcell สามารถใช้ร่วมกับปั๊มสูบน้ำ เป็นระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ที่ไม่ต้องใช้ ไฟฟ้าการไฟฟ้า โดยใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ร่วมกับปั๊มสูบน้ำ ทำให้สามารถสูบน้ำ ได้แม้พื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง นอกจากนี้ยังสามารถใช้งาน กับแหล่ง พลังงานอื่นๆ เช่น กังหันลม เราได้ทำการออกแบบและติดตั้ง ระบบสูบน้ำ ใช้ไฟฟ้าจาก เซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 800Watt เพื่อทำการสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน ปริมาณน้ำที่ได้ไหล เต็มท่อ ขนาด 2" แม้ในช่วงเวลาที่แสงแดดอ่อน ซึ่งสามารถนำไปใช้งานเพื่อการเกษตร หรืออุปโภค บริโภคต่อไป
ระบบไฮบริค ผลิตไฟฟ้าจาก Solar cell และ Wind turbine
Solar cell  PV
ระบบแสดงผลการทำงาน Solarcell และ Wind turbine เป็นระบบแสดงผลการทำงาน ของการผลิต ไฟฟ้าจาก โซล่าเซลล์ และ กังหันลม สำหรับวิเคาระห์ การทำงาน หรือเพื่อเป็น บอร์ดแสดงผล เรียนรู้การทำงาน บริษัท เชฟรอน หนึ่งในบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ ที่เล็งเห็นความสำคัญ และการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ได้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และกังหันลม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา การใช้พลังงานทดแทน โดยบริษัท เทคตรอน จำกัด ได้ทำการออกแบบ และติดตั้งให้กับบริษัท เชฟรอน
ไฟฟ้ากังหันลม
กังหันลม wind turbine
กังหันลม Wind turbine ใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ โดยการแปลง พลังงานลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นการใช้พลังงานที่สะอาด และยั่งยืน สถานีตำรวจตรวจ คนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่หนึ่งซึ่งเล็งเห็น ความสำคัญของการใช้ พลังงานทดแทน จึงได้ทำการติดตั้งกังหันลม Airbreeze ขนาด 200Watt ซึ่งเป็นกังหันลม ขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูง จาก America โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก กังหันลม จะถูกนำไปใช้สำหรับหลอดไฟฟ้า แสงสว่างภายในอาคารของสำนักงาน
ไฟฟ้าโซล่าร์เซล หน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
โซล่าร์เซล
โซล่าร์เซล ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับสถานที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เช่น หน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นไฟฟ้าใช้สำหรับการปฎิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ บริษัท เทคตรอน ออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบพลังงานทดแทน Solarcell Wind turbine ได้ทำการติดตั้งระบบโซล่าเซล ขนาด 3,120 วัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้กับบ้านพักอาศัย ของเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่า โดยสามารถผลิตไฟฟ้าใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ หลอดไฟฟ้า ปั๊มน้ำ หม้อหุงข้าว อุปกรณ์สื่อสาร วิทยุ อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการอนุรักษ์ป่า ใว้ให้กับพวกเรา
Solar cell สถานีวัดระดับน้ำ
Solar cell โซล่าเซลล์
โซล่าเซล ใช้เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางด้านอีเล็กทรอนิคส์ บริษัทเทคตรอน ผู้ติดตั้งและจำหน่าย Solarcell Wind turbine ติดตั้งระบบไฟฟ้าจาก โซล่าเซล เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือวัดระดับน้ำ ให้กับบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้ติดตั้งระบบวัดน้ำระยะไกล ให้กับกรมชลประทานในโครงการลุ่มน้ำชี สถานที่ติดตั้ง ไม่มีไฟฟ้า จึงต้องใช้ระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซล นอกจากนี้การใช้ไฟฟ้า จากโซล่าเซลยังสามารถใช้ได้ ในกรณีไฟฟ้าดับเนื่องจากภัยพิบัติ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ทำให้ระบบสามารถ ทำงานได้ตลอดเวลาแม้ยามเกิดภัยพิบัติ
โซล่าเซล Solar cell ผลิตไฟฟ้าบ้านพักอาศัย
โซล่าเซล Solar cell  PV
โซล่าเซล ระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการใช้งานกับบ้านพักอาศัย โดยการใช้ แผง Solarcell รับแสงอาทิตย์ในตอนกลางวัน เพื่อเก็บไฟฟ้าลงแบตเตอรี่ และใช้เครื่อง แปลงไฟฟ้า Inverter เพื่อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้าบ้าน บริษัทเทคตรอนจำกัด ผู้ติดตั้ง และ จำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โซล่าเซลล์ กังหันลม เครื่องทำน้ำร้อน ระบบสำรองไฟฟ้า ได้ทำการติดตั้งระบบ Solarcell เพื่อใช้กับบ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท ซึ่งยังไม่มีไฟฟ้า ผ่านเข้าถึง โดยได้ทำการติดตั้งให้กับลูกค้า บ้านพักอาศัย อ.ปากช่อง ใก้ลเขาใหญ่ ที่สนใจใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจาก โซล่าเซล เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้กับบ้านพักอาศัย ทำให้มีไฟฟ้าใช้ได้ทั้งกลางวัน กลางคืน
กังหันลม ผลิตไฟฟ้า Wind turbine
กังหันลม Windturbine
กังหันลม ผลิตไฟฟ้า ทำหน้าที่ในการแปลงพลังงานลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นการใช้พลังงานทดแทน จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตไฟฟ้า แทนการใช้น้ำมัน หรือก็าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่หมดสิ้น โรงเรียนทราวดี หนึ่งในโรงเรียนที่มองเห็นประโยชน์การใช้งานจากพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก Wind turbine และ Solar cell เป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้การใช้พลังงานลม และ แสงอาทิตย์ จาก กังหันลม และ โซล่าเซลล์ เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบของการใช้พลังงานทดแทนในเขตภาคกลาง
กังหันลม ผลิตไฟฟ้า Wind turbine และ โซล่าร์เซลล Solarcell ( ระบบไฮบริด )
กังหันลม Wind turbine
ระบบโฮบริด เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหลายแหล่งผสมผสานกัน เช่น ในกรณี การใช้พลังงานทดแทน เป็นการใช้แหล่งพลังงานจากพลังงานลม โดยใช้ กังหันลม และ พลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้ แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar cell เป็นอุปกรณ์ ผลิตไฟฟ้าร่วมกัน ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากทั้งพลังงานลม และ พลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทเทคตรอน ได้ทำการติดตั้งระบบไฮบริดผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก กังหันลม และ โซลาร์เซลล์ ร่วมกัน โดยติดตั้งให้กับศูนย์อนามัยนครราชสีมา เพื่อใช้พลังงานทดแทนใน หน่วยงาน ซึ่งเป็นการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน และลดปัญกาภาวะโลกร้อน จากปณิธาน ที่ต้องการเป็นศูนย์อนามัยเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ระบบ โซล่าเซล สำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
Solar pump
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบสูบน้ำที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์ เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้า ให้กับปั๊มสูบน้ำ เป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาต ิเพื่อการ สูบน้ำ สำหรับ การอุปโภค บริโภค บริษัท เทคตรอน ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบพลังงาน ทดแทนจาก Solarcell และ กังหันลม ได้ติดตั้งระบบสูบน้ำจาก Solar cel ขนาด 1,040Watt เพื่อสูบน้ำสำหรับแปลงเกษตรกรรม โดยเป็นระบบสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน นอกจากนี้ยังนำ พลังงานไฟฟ้าไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า TV อื่นๆภายในบ้านพัก พลังงานที่ ไม่มีวันหมด จากแสงอาทิตย์ หรือกังหันลม เป็นพลังงานแห่งอนาคตของพวกเราทุกคน
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ
พลังงานแสงอาทิตย์
บริษัทเพทโทร อินสตรูเมนท์ บริษัทผู้นำด้านระบบควบคุม ออโตเมชั่น ได้ทำการติดตั้งระบบตรวจวัด สภาพอากาศ และด้วยห่างจากพื้นที่สายส่งไฟฟ้า ดังนั้นระบบไฟฟ้าจึงติดตั้งโดยใช้ ไฟฟ้าจาก โซล่าเซลล์ โดยทางบริษัทได้ทำการออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ ตรวจวัดสภาพอากาศ ทำให้ระบบสามารถทำงานได้ทุกพื้นที่ ด้วยการใช้ แผง Solarcell ในการผลิตไฟฟ้า
ติดตั้งระบบ โซล่าเซล สำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โซล่าเซล สูบน้ำ Solar pump
ก่อนที่จะทำการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ทางบริษัทได้ทำการสำรวจพื้นที่พบว่า เดิมเจ้าของพื้นที่ ใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าแบบดีเซล สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับปั๊มน้ำใบบ่อบาดาล ซึ่งเสียค่าไฟฟ้ามากและยังมี เสียงดังรบกวนในขณะที่ปั่นไฟฟ้า ทางบริษัทจึงได้แนะนำการติดตั้งระบบสูบน้ำจากโซล่าเซล Solar cell พลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับทางเจ้าของพื้นที่ ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันจากการใช้เครื่องปั่นไฟฟ้า บ่อที่สำรวจขุดลึก ประมาณ 60 เมตร ซึ่งไม่เป็นปัญหากับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถสูบได้ลึก 120 เมตร จึงได้ดำเนินการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซล ขนาด 480วัตต์ พร้อมปั๊มสูบน้ำขนาด 1.5แรงม้า ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง พลังงานจาก Solar cell ,กังหันลม ,เครื่องปั่นไฟฟ้า หรือไฟฟ้าการไฟฟ้า หลังจากติดตั้งระบบเสร็จ ก็ทดลองเปิดระบบให้ทางเจ้าของพื้นที่ ซึ่งพอใจกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมาก นอกจากนี้ยังเหลือไฟฟ้าที่สามารถ นำไปใช้งานกับหลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆในบ้านพักได้ด้วย
ติดตั้งระบบ Solarcell แบบเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า พร้อมระบบสำรองไฟฟ้าในแบตเตอรี่
โซล่าร์เซลล์ Solar cell
ติดตั้งระบบ Solarcell ชนิดต่อเชื่อมสายส่งการไฟฟ้าขนาด 4,160W โดยระบบนี้ได้ทำการออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าจ่าย ให้กับอุปกรณ์ หลอดไฟฟ้าภายในอาคารตลาดสินค้า market square สาขาสมุทรสาคร โดยเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อต่อสายส่งการไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ตัวอาคาร นอกจากนี้ยังมีระบบสำรองไฟฟ้าในแบตเตอรี่ร่วมด้วย โดยเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ ระบบจะตัดไฟฟ้าไปใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อัตโนมัติ ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบไฟฟ้าดับก็ไม่ต้องห่วง โดยสามารถลดการปล่อย ก็าซ Co2 ได้ประมาณปีละ 1.8ตัน เป็นตลาดอนุรักษ์พลังงาน ลดโลกร้อนโดยแท้จริง
โซล่าเซลล์ 3KW เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน
Solar cell ชาร์จแบตเตอรี่
บริษัท เทคตรอน จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3KW เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน พะโต๊ะ จ.ชุมพร เนื่องจากพื้นที่ของหน่วย พิทักษ์สัตว์ป่า เป็นพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับการปฎิบัติ หน้าที่ และใช้สำหรับบ้านพักของเจ้าหน้าที่ การเดินทางเข้าติดตั้งเป็นไปด้วย ความยากลำบาก เนื่องจากพื้นที่อยู่เข้าไปในป่า บางช่วงถนนขาด รถเข้าไม่ได้ จำเป็นต้องใช้แรงงานคนในการขนของ แต่ถึงอย่างไรทางทีมงานของบริษัท ก็ไม่มีย่อท้อ ติดตั้งจนสำเร็จเรียบร้อย ทำให้เจ้าหน้าที่มีไฟฟ้าใช้กัน บำรุงขวัญและ กำลังใจให้พี่ๆ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ดูแลรักษาป่าไม้ และสัตว์ป่าแทนพวกเราทุกคน
ระบบ Solarcell แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า Daikin
Solarcell Grid connected system
โซล่าเซล Solar cell
บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้าน เครื่องปรับอากาศ ได้ทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทเทคตรอนจำกัด ได้ออกแบบระบบ Solarcell แบบ Grid connect ซึ่งเชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบไฟฟ้าของทางโรงงาน พร้อมทั้งได้ออกแบบระบบ แสดงผลการทำงานของแผงโซล่าเซลล์ โดยโครงการนี้ได้เลือกใช้ Grid inverter SMA จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็น Grid inverter ชั้นนำของโลก และทางบริษัท ไดกิ้นได้นำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก Solarcell นี้ไปใช้ในกิจการต่างๆของ ทางบริษัท นับว่าเป็นบริษัทที่ใส่ใจการใช้พลังงานทดแทนอย่างมาก
ระบบโซล่าเซลล์ สำรองไฟฟ้าลงแบตเตอรี่
แผงโซล่าเซล
สวนพฤกษศาสตร์ ทะเลหลวง สุโขทัย ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดำเนินนโยบายการใช้พลังงานทดแทน กับอาคารภายในสวนพฤกษศาสตร์ บริษัท ได้ดำเนินการออกแบบระบบผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบสำรองไฟฟ้าภายในแบตเตอรี่ เพื่อเป็นระบบผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จ่ายกับอาคาร ใช้งานกับหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในอาคาร เป็นการใช้พลังงานจาก Solarcell อีกรูปแบบหนึ่ง
ติดตั้งระบบ โซล่าเซล LED ส่องไฟป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
Solarcell LED spotlight for billboard
ระบบไฟส่องป้ายขนาดใหญ่ LED ประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซล จ่ายให้กับหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน LED ทางบริษัทเทคตรอน ได้ทำการติดตั้งให้กับไฟส่องป้ายประชาสัมพันธ์ ของ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆของทางจังหวัด โดยได้ออกแบบและติดตั้ง พร้อมเปิดใช้งานจริงเรียบร้อยแล้ว เรียกว่าเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ที่ใช้พลังงานทดแทน จากแสงอาทิตย ์ ป้ายแรกของประเทศ เป็นระบบแบบอัตโนมัติ เปิด-ปิดเอง แสงสว่างที่ได้ให้ความสว่างกับป้ายประชาสัมพันธ์ ในยามค่ำคืน ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้ากับหลอดไฟส่องป้าย เหมือนป้ายทั่วๆไป ทั้งยังใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย
ติดตั้งระบบ Solarcell แบบเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า พร้อมระบบสำรองไฟฟ้าในแบตเตอรี่
ติดตั้งระบบ Solarcell ชนิดต่อเชื่อมสายส่งการไฟฟ้าขนาด 4,160W โดยระบบนี้ได้ทำการออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าจ่าย ให้กับอุปกรณ์ หลอดไฟฟ้าภายในอาคารตลาดสินค้า market square โดยเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อต่อสายส่งการไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ตัวอาคาร นอกจากนี้ยังมีระบบสำรองไฟฟ้าในแบตเตอรี่ร่วมด้วย โดยเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ ระบบจะตัดไฟฟ้าไปใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อัตโนมัติ ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบไฟฟ้าดับก็ไม่ต้องห่วง โดยสามารถลดการปล่อย ก็าซ Co2 ได้ประมาณปีละ 1.8ตัน เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน ลดโลกร้อนโดยแท้จริง
ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1,600W
สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท เทคตรอนจำกัด ได้รับความไว้วางใจ จาก สำนักงานการศึกษา จ.สระแก้ว เพื่อทำการออกแบบและ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพอเพียง ทางบริษัท เทคตรอน ได้ ทำการออกแบบ และติดตั้ง ทดสอบการทำงาน ของระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ โดยผลการติดตั้ง ทดสอบ การทำงานเป็นที่พอใจอย่างมาก สูบน้ำจากบ่อขุดขึ้นมาบนผิวดิน ปริมาณน้ำที่ไหล เต็มท่อขนาด 2 นิ้ว และน้ำที่ได้ถูกนำไปใช้ในการทำการเกษตร ในโครงการของทางสำนักงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Solarcell ขนาด 1,600W พร้อมปั๊มสูบน้ำผิวดินพลังงานแสงอาทิตย์
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานจากโซล่าเซลล์และกังหันลม
โซล่าเซล กังหันลม
บริษัท เทคตรอน ดำเนินการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ร่วมกับ กังหันลมผลิตไฟฟ้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล ถึงแม้หนทางไกล แต่ทางบริษัทก็ไม่หวั่น โดยระบบที่ติดตั้งเป็น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด
1,700W ร่วมกับกังหันลมผลิตไฟฟ้า 200 วัตต์ พร้อมโรงเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า
แบตเตอรี่ เรียกว่าติดตั้งพร้อมทุกอย่าง ระบบผลิตไฟฟ้านี้สำหรับใช้ในกิจการ
ของทาง โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 42 โดยทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญ
ของการ ใช้พลังงาน ทดแทน จากโซล่าร์เซลล และ กังหันลมผลิตไฟฟ้า
ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สำคัญ ของทางจังหวัด และพื้นที่ใก้ลเคียง งานนี้ทางเรามุ่งมั่นอย่างมากที่จะทำให้สำเร็จเป็นไปตามความมุ่งหมายของทาง
โรงเรียน ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้ความไว้วางใจระบบ Solarcell
และ Wind turbine ของทางบริษัท
ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Solarcell pump system
สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท เทคตรอน ดำเนินการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Solarcell pump โดยดำเนินการติดตั้งที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยทำการสูบน้ำจากคลองชลประทาน เพื่อสูบน้ำขึ้นหอถังสูง เพื่อจ่ายน้ำเข้าระบบประปาหมู่บ้าน เป็นการใช้ระบบสูบน้ำจากโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ แทนการใช้ปั๊มสูบน้ำแบบไฟฟ้า ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าของทางหมู่บ้านลงอย่างมาก ได้ใช้ทั้งพลังงานสะอาด และประหยัดค่าไฟฟ้า
ระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซล แบบสำรองไฟฟ้าในแบตเตอรี่ Solar cell stand alone
โซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้า
บริษัท NEC TOKIN ผู้นำในแวดวงอิเล็กทรอนิกส์ของโลก เล็งเห็นความสำคัญ ของการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสีเขียว สามารถลดการปล่อย ก็าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของสภาวะโลกร้อน ทางบริษัท เทคตรอน จำกัด ได้ทำการออกแบบระบบ พร้อมทั้งระบบแสดงผลการทำงานของระบบ
( Solar Mornitoring system ) เพื่อแสดงผลการทำงานของระบบ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อวัน พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์ สะสม ปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รายวัน รายปี สามารถบันทึกข้อมูลลงสู่ คอมพิวเตอร์ เพื่อทำการวิเคราะห์การทำงาน แผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งอยู่ด้านหน้า บริษัท เป็นที่สนใจของทางลูกค้าของทางบริษัท หรือผู้มาติดต่อทางบริษัท เป็นอย่างมาก
ระบบโซล่าร์เซล สำหรับเครื่องมือวัดสภาพอากาศ
ทางบริษัท เทคตรอน ได้ทำการออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้าโซล่าร์เซล สำหรับเครื่องวัดสภาพอากาศของ กองอุตุนิยมวิทยา กองทัพเรือ เนื่องจากเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศตั้งอยู่บนเกาะ ไม่มีระบบไฟฟ้ารองรับ งานนี้ต้องเดินทางโดยเรือข้ามไปยังเกาะที่ติดตั้ง ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (ต้องขอขอบคุณกองทัพเรือที่ช่วยอำนวยความ สะดวกในการทำงาน) โครงสร้างรองรับแผงและกล่อง Control ทำจากสแตนเลสเพื่อป้องกันสนิม ระบบผลิตไฟฟ้าเซลแสงอาทิตย์สามารถ ใช้ได้กับเครื่องมือวัดสภาพอากาศทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถทำงานได้ 3 วันในขณะที่ไม่มีแสงแดด
ระบบโซล่าเซลล์แบบเชื่อมต่อสายส่ง Solarcell on grid system
ระบบ Solarcell แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ติดตั้งที่บริษัท TSTECH (Thailand) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ขนาด 1,700W เชื่อมต่อกับสายส่งการไฟฟ้าภายในโรงงาน จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่โรงงาน เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซ CO2 สู่บรรยากาศ และ ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าปกติ นับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เล็งเห็นความ สำคัญ ของการลดภาวะโลกร้อน การอยู่ร่วมกับสังคม นับเป็นโรงงาน อุตสาหกรรมที่น่าชื่นชมอย่างมาก
 
บริษัท เทคตรอนจำกัด
44/36 หมู่ 2 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
44/36 Moo2 T.Klongsabua A.Ayutthaya Ayutthaya 13000
Tel 035-231578 ,081-4993426 ,084-6427535 Fax 035-328218
Email: chokchai@techtron.co.th, paricha@techtron.co.th
 

Solar cell ,สินค้าพลังงานแสงอาทิตย์ , เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ,อินเวอร์เตอร์ ,แบตเตอรี่