การประยุกต์ใช้งาน Solarcell
การนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Solarcell นั้นสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เป็นการใช้พลังงาน จากธรรมชาติจากแสงแดดโดยผ่านแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โซล่าเซลในการเปลี่ยนพลังงานแสงแดดให้เป็น ไฟฟ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ
ระบบผลิตไฟฟ้า Solarcell สำหรับบ้านพัก อาศัย ระบบแสงสว่างภายในบ้าน, ระบบแสงสว่างนอกบ้าน (ไฟสนาม, ไฟโรงจอดรถ และโคมไฟรั้วบ้าน ฯลฯ), อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ , ระบบเปิด-ปิดประตูบ้าน, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบระบายอากาศ, เครื่องสูบน้ำ, เครื่องกรองน้ำ และไฟสำรองยามฉุกเฉิน ฯลฯ
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อุปโภค, สาธารณูปโภค, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, เพาะปลูก, ทำสวน-ไร่, เหมืองแร่ และชลประทาน ฯลฯ
ระบบประจุแบตเตอรี่ Solarcell ไฟสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน, ศูนย์ประจุแบตเตอรี่ประจำหมู่บ้านในชนบทที่ไม่มีไฟฟ้าใช้, แหล่งจ่ายไฟสำหรับใช้ในครัวเรือนและระบบแสงสว่าง
ในพื้นที่ห่างไกล ฯลฯ
ระบบโซล่าเซลล สำหรับการเกษตร ระบบสูบน้ำ, พัดลมอบผลผลิตทางการเกษตร และ
เครื่องนวดข้าว ฯลฯ
ระบบสื่อสาร Solarcell สถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟ, อุปกรณ์โทรคมนาคม, อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา (เช่น วิทยุสนามของหน่วยงานบริการและทหาร) และสถานี
ตรวจสอบอากาศ ฯลฯ
ระบบโซล่าร์เซล สำหรับพื้นที่ห่างไกล ภูเขา, เกาะ, ป่าลึก และพื้นที่สายส่งการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ฯลฯ
ระบบ Solarcell สำหรับการคมนาคม สัญญาณเตือนทางอากาศ, ไฟนำร่องทางขึ้น-ลงเครื่องบิน, ไฟประภาคาร, ไฟนำร่องเดินเรือ, ไฟสัญญาณข้ามถนน, สัญญาณจราจร, โคมไฟถนน และโทรศัพท์ฉุกเฉิน ฯลฯ
บริษัท เทคตรอนจำกัด
44/36 หมู่ 2 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
44/36 Moo2 T.Klongsabua A.Ayutthaya Ayutthaya 13000
Tel 035-231578 ,081-4993426 ,084-6427535 Fax 035-328218
Email: chokchai@techtron.co.th, paricha@techtron.co.th