Techtron
 
โครงการติดตั้งโซล่าเซลแบบเสรี บนหลังคาที่พักอาศัย อาคาร สำนักงาน ปี 2559
เปิดแล้วโครงการติดตั้งโซล่าเซลแบบเสรี บนหลังคาที่พักอาศัย อาคาร สำนักงาน ปี 2559 ตามมติ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อใช้ลดค่าไฟฟ้าในบ้าน หรือ อาคารบริษัท สำนักงาน เปิดให้ทำทั้งบ้านพักอาศัย อาคารธุรกิจ บริษัท โรงงานต่างๆ ดังนี้

-บ้านพักอาศัย(ผู้ใช้งานมิเตอร์ไฟฟ้าประเภท 1 ) ติดตั้งได้ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์

-อาคารสำนักงาน บริษัท โรงงาน (ผู้ใช้งานมิเตอร์ไฟฟ้าประเภท 2,3,4 ) ติดตั้งได้ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์

โดยแบ่งเป็นพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงรับทั้งสิ้นรวม 50 MW และพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับทั้งสิ้นรวม 50MW

ทั้งนี้จะต้องยื่นขอสัญญาจากการไฟฟ้าก่อนเริ่มดำเนินการ ตั่งแต่ 22 สิงหาคม 2559- 7 ตุลาคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัครติดตั้ง
โครงการนี้สามารถติดตั้งได้กับบ้านพักอาศัย หรือ อาคารธุรกิจ โรงงาน สำนักงาน เอกชน ที่ไม่ไช่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ (โครงการนี้สำหรับประชาชน และภาคเอกชน )โดยผู้ขอติดตั้งต้อง มีมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ ไฟฟ้านครหลวงอยู่ก่อนแล้ว (ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวงอยู่แล้วนั่นเอง ) และมีการแบ่งเป็น 2 ระดับคือ บ้านพักอาศัย และ อาคารขนาดใหญ่ (ซึ่งแบ่งตามประเภทของมิเตอร์ไฟฟ้าที่เราใช้นั่นเอง )

-บ้านพักอาศัย ( กลุ่มผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าประเภท 1 ) กลุ่มนี้ติดตั้งได้ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์

-อาคารต่างๆ ( กลุ่มผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าประเภท 2,3,4 ) กลุ่มนี้ติดตั้งได้ตั่งแต่ 10 กิโลวัตต์ ขึ้นไป ถึง ไม่เกิน 1 เมกกะวัตต์

ส่วนผู้ขอติดตั้ง จะติดตั้งเท่าไหร่นั้น ต้องดูองค์ประกอบอื่น เช่นการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน ลักษณะของการใช้ไฟฟ้า พื้นที่ติดตั้งที่มีอีกครั้ง ซึ่งการพิจารณาขนาดที่เหมาะสมทางบริษัทต้องขอรายละเอียดกับลูกค้าดังนี้

เอกสารเพื่อพิจารณาระบบโซล่าเซลที่เหมาะสมเพื่อขอติดตั้ง โครงการติดตั้งโซล่ารูฟท๊อป โครงการนี้จุดประสงค์คือทำเพื่อให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซล นั้นถูกใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือ อาคาร เพื่อหักล้าง หรือลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าปกติ ดังนั้นเราจึงต้องดู ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของแต่ละราย (ซึ่งย่อมแตกต่างกัน ) รวมทั้งพื้นที่ติดตั้งบนหลังคาบ้าน อาคาร เพื่อกำหนดระบบที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งนั้นไม่เกินปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน และสามารถติดตั้งได้ตามพื้นที่ที่มีบนหลังคา และเนื่องจากการยื่นขอเพื่อเข้าโครงการนั้นจะต้องระบุว่าจะติดตั้งระบบขนาดไหน ลงไปในเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ

- เอกสารใบแจ้งค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 3 เดือน หรือ ถ้าไม่มี และการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นรูปแบบคล้ายๆกันส่งให้เรา 1 เดือนก็ได้

- แบบแปลนโครงหลังคาที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อการออกแบบระบบโซล่าเซลล
ในกรณีบ้านพักอาศัย และไม่มีแบบแปลนโครงหลังคา ส่งพิกัด GPS ให้เราเพื่อคำนวณระยะกว้างยาวของหลังคาเบื้องต้น

- หลังจากที่ทางเราได้คำนวณ ออกแบบระบบที่เหมาะสม แล้ว จะส่งรายละเอียดต่างๆให้กับทางผู้ขอติดตั้งพิจารณา

สรุปขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1.ผู้ขอติดตั้งจัดส่งรายละเอียดการใช้ไฟฟ้า แบบแปลนหลังคา รูปถ่าย หรือพิกัด GPS ให้ทางเราเพื่อพิจารณาออกแบบระบบที่เหมาะสม

2.ทางเราออกแบบระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมให้ทางลูกค้าพิจารณา

3.ทางบริษัททำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้าพิจารณา

4.หลังจากราคา และระบบต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการเพื่อจัดทำสัญญาในการติดตั้งกับลูกค้า และดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร รับรองแบบทางไฟฟ้าโดยวิศวกร และยื่นเรื่องขอโควต้ากับการไฟฟ้า

5. เมื่อได้สัญญาจากการไฟฟ้าแล้ว ดำเนินการติดตั้งระบบจนแล้วเสร็จ

6.ดำเนินการให้การไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบระบบพร้อมเปิดระบบการทำงาน

7.เสร็จสิ้นโครงการ


เอกสารต่างๆ ข้อกำหนด ของโครงการ

เอกสาร  
ประกาศเรื่องโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเสรี และเอกสารแนบท้ายประกาศ Download
เอกสารแนบท้าย 1.1 แบบคำขอของการไฟฟ้านครหลวง Download
เอกสารแนบท้าย 1.2 แบบคำขอของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Download
เอกสารแนบท้าย 2.1 ข้อกำหนดการเชื่อมระบบโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง Download
เอกสารแนบท้าย 2.2 ข้อกำหนดการเชื่อมระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Download
เอกสารแนบท้าย 3 สถานที่ยื่นแบบคำขอ Download
เอกสารแนบท้าย 4.1 แบบสัญญาเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง Download
เอกสารแนบท้าย 4.2 แบบสัญญาเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Download
เอกสารแนบท้าย 5 ข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) Download
เอกสารแนบท้าย 6.1 แบบสอบถามสำหรับประเภทบ้านอยู่อาศัย Download
เอกสารแนบท้าย 6.2 แบบสอบถามสำหรับประเภทอาคาร Download
 
About US

Why choose us
ผลงานโครงการ
ติดต่อเรา
Product

Solar Module
Solar charge control
Grid inverter
Off grid inverter
Solar pump inverter
Battery
Wind turbine
Solar Pump
Solar hot water
Solar mounting
System

Solar grid connect system
Solar off grid system
Solar pump system
Solar street light system
Wind turbine system
 

Solar cell ,Wind turbine ,สินค้าพลังงานแสงอาทิตย์ , เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ,อินเวอร์เตอร์ ,แบตเตอรี่