TECHTRON Best energy solution  
 
   
 
เซลล์แสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์
ระบบโซล่าเซล แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า / Solar cell on grid system
ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดต่อเชื่อมสายส่งการกับไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากแผง Solar cell ที่สามารถต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ โดยลักษณะการทำงานของ ระบบจะผลิตไฟฟ้าและจ่ายร่วมไปกับไฟฟ้าที่เราใช้ปกติ ในลักษณะของการชดเชยการใช้ไฟฟ้ากับไฟฟ้าการไฟฟ้าที่ใช้ปกติ ทำให้ระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ในการสำรองไฟฟ้า ไม่ต้องแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อออกมา สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าที่ตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก คือตู้ MDB , SDB หรือตู้ consumerload ได้
ลักษณะการทำงานของระบบ
ถ้าหากไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก Solarcell พอเพียงกับการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะนั้น ไฟฟ้าที่ใช้งานก็จะเป็นการใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลส์
ถ้าหากไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซล ไม่พอกับการใช้ไฟฟ้าขณะนั้น ระบบจะทำการดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามาเสริมการใช้งาน โดยอัตโนมัติ
ถ้าหากไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลเกินกว่า การใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฟ้าส่วนที่เกินนั้นก็จะไหลออกสู่สายส่งไฟฟ้า ของการไฟฟ้า เป็นการขายคืนไฟฟ้าการไฟฟ้าออกไปสู่สายส่งการไฟฟ้า
ตัวอย่างเช่น กรณีเคยใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าปกติ 100 หน่วย ถ้าหากมีการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลล์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้เดือนละ 50 หน่วยดังนั้นจะเสียค่าไฟฟ้าเพียงเดือนละ 50 หน่วย เนื่องจากมีระบบโซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้เดือนละ 50 หน่วยอยู่
ข้อดีของระบบโซล่าเซลล์แบบต่อเชื่อมสายส่งการไฟฟ้า
ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการสำรองไฟฟ้า ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ ไม่มีค่าใช้จ่ายแบตเตอรี่ที่ต้องเปลียนเมื่อ battery เสื่อมสภาพ
ระบบสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกอย่าง เนื่องจากใช้หลักการผลิตไฟฟ้าร่วมกับไฟฟ้าการไฟฟ้า กรณีไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอ ระบบจะดึงไฟฟ้าการไฟฟ้าเข้ามาเสริมอัตโนมัติ
ประสิทธิภาพของระบบดี อุปกรณ์น้อยชิ้น ไม่ต้องดูแลรักษา
อุปกรณ์การทำงาน ทำงานโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมีการเปิด-ปิดการทำงาน
จุดคุ้มทุนของโครงการสั้นกว่าระบบแบตเตอรี่ และมีจุดคุ้มทุนที่สั้น
ลดรายจ่ายบิลค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า
สามารถเข้าร่วมโครงการ Solar roof top ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขายคืนไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
สามารถทำได้ทั้งไฟฟ้า 1เฟส และไฟฟ้า 3 เฟส
ระบบสามารถทำได้ตั่งแต่ขนาดเล็กใช้ภายในบ้าน อาคารสำนักงาน หรือระบบขนาดใหญ่ในลักษณะของโซล่าฟาร์ม ( Solar Farm)
ขนาดของระบบโซล่าเซลล์แบบต่อเชื่อมสายส่งการไฟฟ้า
ระบบสามารถทำได้หลายขนาด ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ต้องการลดจากการใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าปกติ หรือคิดตามพื้นที่การติดตั้งที่มี
ระบบที่มีขนาดใหญ่ เช่นสำหรับบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน โปรดติดต่อสอบถามทางบริษัท เพื่อการออกแบบระบบโซล่าเซลล์ และเสนอราคา ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า หรือพื้นที่การติดตั้งที่มี
 
บริษัท มีระบบโซล่าเซลล์ออกแบบตามขนาดพื้นที่ติดตั้ง หรือคิดจากขนาดของอุปกรณที์ใช้งาน ทั้งการใช้งานภายในบ้านพักอาศัย สถานประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงานราชการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม โปรดติดต่อบริษัทเพื่อออกแบบและเสนอราคา
Solar on grid

ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อสายส่ง 2Kwp / Solar on grid 2Kwp
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อเดือน 300 หน่วย
พื้นที่ติดตั้ง 14 ตรม.
ลดค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเงิน 1,344

อุปกรณ์ในระบบ
แผงโซล่าเซลล์ 250Wp x 8แผง
เครื่องแปลงไฟฟ้า 3Kwp single phase x1
โครงสร้างรองรับอลูมิเนียม 1 set
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 set
งานติดตั้งระบบ ,ทดสอบระบบ

..ติดต่อเพื่อสอบถามราคา..

Solar on grid ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อสายส่ง2.5Kwp/Solar on grid 2.5Kwp
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อเดือน 375 หน่วย
พื้นที่ติดตั้ง 17.5 ตรม.
ลดค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเงิน 1,680

อุปกรณ์ในระบบ
แผงโซล่าเซลล์ 250Wp x 10แผง
เครื่องแปลงไฟฟ้า 3.3Kwp single phase x1
โครงสร้างรองรับอลูมิเนียม 1 set
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 set
งานติดตั้งระบบ ,ทดสอบระบบ

..ติดต่อเพื่อสอบถามราคา..
Solar on grid ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อสายส่ง 3Kwp / Solar on grid 3Kwp
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อเดือน 450 หน่วย
พื้นที่ติดตั้ง 21 ตรม.
ลดค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเงิน 2,016

อุปกรณ์ในระบบ
แผงโซล่าเซลล์ 250Wp x 12แผง
เครื่องแปลงไฟฟ้า 3.3Kwp single phase x1
โครงสร้างรองรับอลูมิเนียม 1 set
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 set
งานติดตั้งระบบ ,ทดสอบระบบ

..ติดต่อเพื่อสอบถามราคา..
Solar on grid ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อสายส่ง 4Kwp / Solar on grid 4Kwp
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อเดือน 600 หน่วย
พื้นที่ติดตั้ง 28 ตรม.
ลดค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเงิน 2,688

อุปกรณ์ในระบบ
แผงโซล่าเซลล์ 250Wp x 16แผง
เครื่องแปลงไฟฟ้า 4Kwp single phase x1
โครงสร้างรองรับอลูมิเนียม 1 set
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 set
งานติดตั้งระบบ ,ทดสอบระบบ

..ติดต่อเพื่อสอบถามราคา..
Solar on grid ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อสายส่ง 5Kwp / Solar on grid 5Kwp
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อเดือน 750 หน่วย
พื้นที่ติดตั้ง 35 ตรม.
ลดค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเงิน 3,368

อุปกรณ์ในระบบ
แผงโซล่าเซลล์ 250Wp x 20แผง
เครื่องแปลงไฟฟ้า 6Kwp single phase x1
โครงสร้างรองรับอลูมิเนียม 1 set
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 set
งานติดตั้งระบบ ,ทดสอบระบบ

..ติดต่อเพื่อสอบถามราคา..
Solar on grid ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อสายส่ง 6Kwp / Solar on grid 6Kwp
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อเดือน 900 หน่วย
พื้นที่ติดตั้ง 42 ตรม.
ลดค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเงิน 4,032

อุปกรณ์ในระบบ
แผงโซล่าเซลล์ 250Wp x 24แผง
เครื่องแปลงไฟฟ้า 6Kwp single phase x1
โครงสร้างรองรับอลูมิเนียม 1 set
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 set
งานติดตั้งระบบ ,ทดสอบระบบ

..ติดต่อเพื่อสอบถามราคา..
Solar on grid ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อสายส่ง 8Kwp / Solar on grid 8Kwp
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อเดือน 1,200 หน่วย
พื้นที่ติดตั้ง 48 ตรม.
ลดค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเงิน 5,276

อุปกรณ์ในระบบ
แผงโซล่าเซลล์ 250Wp x 32แผง
เครื่องแปลงไฟฟ้า 8Kwp single phase x1
โครงสร้างรองรับอลูมิเนียม 1 set
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 set
งานติดตั้งระบบ ,ทดสอบระบบ

..ติดต่อเพื่อสอบถามราคา..
เซลแสงอาทิตย์ ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อสายส่ง 10Kwp / Solar on grid 10Kwp
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อเดือน 1,500 หน่วย
พื้นที่ติดตั้ง 70 ตรม.
ลดค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเงิน 6,720

อุปกรณ์ในระบบ
แผงโซล่าเซลล์ 250Wp x 40แผง
เครื่องแปลงไฟฟ้า 10Kwp Three phase x1
โครงสร้างรองรับอลูมิเนียม 1 set
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 set
งานติดตั้งระบบ ,ทดสอบระบบ

..ติดต่อเพื่อสอบถามราคา..
เซลแสงอาทิตย์ ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อสายส่ง 20Kwp / Solar on grid 20Kwp
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อเดือน 4,200 หน่วย
พื้นที่ติดตั้ง 140 ตรม.
ลดค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเงิน 18,816

อุปกรณ์ในระบบ
แผงโซล่าเซลล์ 250Wp x 80แผง
เครื่องแปลงไฟฟ้า 20Kwp Three phase x1
โครงสร้างรองรับอลูมิเนียม 1 set
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 set
งานติดตั้งระบบ ,ทดสอบระบบ

..ติดต่อเพื่อสอบถามราคา..
เซลแสงอาทิตย์ ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อสายส่ง 50Kwp / Solar on grid 50Kwp
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อเดือน 7,500 หน่วย
พื้นที่ติดตั้ง 350 ตรม.
ลดค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเงิน 33,600

อุปกรณ์ในระบบ
แผงโซล่าเซลล์ 250Wp x 200แผง
เครื่องแปลงไฟฟ้า 27.6Kwp Three phase x2
โครงสร้างรองรับอลูมิเนียม 1 set
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 set
งานติดตั้งระบบ ,ทดสอบระบบ

..ติดต่อเพื่อสอบถามราคา..
เซลแสงอาทิตย์ ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อสายส่ง 100Kwp / Solar on grid 100Kwp
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อเดือน 15,000 หน่วย
พื้นที่ติดตั้ง 700 ตรม.
ลดค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเงิน 67,200

อุปกรณ์ในระบบ
แผงโซล่าเซลล์ 250Wp x 400แผง
เครื่องแปลงไฟฟ้า 27.6Kwp Three phase x4
โครงสร้างรองรับอลูมิเนียม 1 set
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 set
งานติดตั้งระบบ ,ทดสอบระบบ

..ติดต่อเพื่อสอบถามราคา..
 
งานติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง( Solar cell grid conneced)
พลังงานทดแทน โซล่าเซล โซล่าร์เซล
* ดูรายละเอียดตัวอย่างติดตั้งเพิ่มเติม << Click >> หรือ << Click >>
 
 
     
 
TECHTRON
About us
Contact us
History
Why choose us
Product
Solar Module
Inverter
Battery
Solar charge control
Wind turbine
Solar hot water
Solar mounting
System
Solar on grid
Solar off grid
Wind turbine
Solar water pump
Solar street light
Hybrid
Reference site
Our reference site
      Copyright 2014 Techtron All Right Reserved
TECHTRON CO.,LTD. 44/22 M.2 T.Klongsabua A.Ayutthaya Ayutthaya

Solar cell ,Wind turbine ,สินค้าพลังงานแสงอาทิตย์ , เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ,อินเวอร์เตอร์ ,แบตเตอรี่